دکترفرشید راعی

دکتر فرشید راعی جراح وتخصصی استخوان ومفاصل-دوره تکمیلی وشانه و زانو از فرانسه آرتروسکوپی و آرتروپلاستی شانه و زانو و تروما های ورزشی شکستگی ها ارتوپدی اطفال

  • تخصص: جراح ومتخصص مفاصل و استخوان
  • وب سایت:
  • ساعت کاری: روزهای یکشنبه ساعت 17الی 21
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران