كاردرمانی فرنازفرشچي

تخصصی اندام فوقانی(شانه،آرنج،دست)

کمر وگردن،ارتوپدی،نورولوژی

نظام پزشکی:ک-د۷۰۶

 ويزيت در منزل توسط درمانگر آقا و خانم

  • تخصص: کاردرمان
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران